Algemene voorwaarden – One in Motion Dance & Workout Studio 2020-2021

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onderdeel zijn van het aanbod van One in Motion Dance & Workout Studio en de afnemer van een abonnement of strippenkaart, hierna te noemen klant.

 

2. Algemene Voorwaarden –  Abonnementen en Strippenkaarten

 1. Aanmelding bij One in Motion vindt plaats via onze website, onze portal of onze app en deze is strikt persoonlijk. Je aanmelding leidt niet tot verdere verplichtingen jegens One in Motion. De gegevens verstrekt bij aanmelding worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.  Indien de klant geen informatie meer wil ontvangen via mail, portal of app dient er enkel een mailtje gestuurd te worden met de tekst afmelden naar info@oneinmotion.nl.
 2. Inschrijving vindt plaats door het afsluiten van een abonnement of het kopen van een strippenkaart via onze portal. Bij bevestiging van uw online inschrijving gaat u tevens akkoord met dit algemene voorwaarden overzicht en met de inschrijfvoorwaarden. Mocht u op een andere manier willen inschrijven, neem dan contact op met info@oneinmotion.nl.
 3. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden;
 4. De abonnementen van One in Motion Dance & Workout Studio zijn een overeenkomst tussen beide partijen van onbepaalde tijd waarbij de omschrijving van het abonnement (zie art. 2.6) de prijs bepaalt en niet de feitelijke duur van het contract.
 5. Voor de abonnementen 1 in Motion en 2 in Motion geldt dat de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst respectievelijk 1 en 2 lessen per week kan volgen bij One in Motion Dance & Workout Studio. Bij het All-in Motion abonnement geldt dat de Klant gedurende de looptijd van de overeenkomst onbeperkt gebruik kan maken van alle lessen binnen One in Motion Dance & Workout Studio. De abonnementen zijn van toepassing op alle leslocaties van One in Motion Dance & Workout Studio.
 6. Zoals eerder vermeld in Art. 2.4 is een ieder abonnement in One in Motion Dance & Workout Studio een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In het geval er geen sprake is van een tijdige opzegging (zie Art. 2.8 en Art. 2.9) worden abonnementen na de maand van inschrijving automatisch verlengd.
 7. Voor de strippenkaart Motion 5 en Motion 10 geldt dat er sprake is een overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij respectievelijk vijf en tien lessen gevolgd kunnen worden binnen het aanbod, gedurende de looptijd van de overeenkomst. De overeenkomst heeft een looptijd van 24 maanden en stopt automatisch na deze vierentwintig maanden.
 8. One in Motion Dance & Workout Studio abonnementen zijn maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand ingaande op de 1e dag van de maand volgend op de dag van opzegging. 
 9. Opzeggen is alleen mogelijk door een schriftelijke opzegging via e-mail naar info@oneinmotion.nl. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte opzegging wordt ten allen tijde een bevestiging gestuurd. De opzegging is alleen na bevestiging voltooid.
 10. Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.
 11. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van One in Motion Dance & Workout Studio blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.
 12. Het tijdelijk pauzeren van een abonnement word alleen gehonoreerd indien hier een medische verklaring van een arts getoond kan worden. Of indien men een aantoonbare stage periode voor zijn studie moet volgen voor tenminste 3 maanden of meer. Het bevriezen van een abonnement is voor maximaal 3 maanden, indien nodig kan deze in overleg eventueel verlengd worden. 

3 Betaling

 1. Bij inschrijving door het afsluiten van een abonnement verplicht men zich tot betaling van het verschuldigde abonnementsbedrag tot einde contract. Het einde van een contract wordt bepaald door middel van de opzegprocedure omschreven in de Algemene Voorwaarden onder artikel Art. 2.8 en Art 2.9.
 2. De betaling van het verschuldigde abonnementsgeld dient plaats te vinden door middel van een automatisch incasso.
  1. Bij inschrijving geeft u One in Motion Dance & Workout Studio een incassomachtiging. Hierna wordt het verschuldigde bedrag gedurende het abonnement automatisch van uw rekening afgeschreven. Via automatisch incasso wordt het abonnementsgeld geïnd in elke eerste week van de betreffende maand.
  2. Andere betalingsvormen zijn mogelijk na overleg met One in Motion Dance & Workout Studio.
  3. Er wordt € 4,50 administratiekosten in rekening gebracht in het geval van herhaalde stornering.
 3. Je betaalt de strippenkaart Motion 5 of Motion 10 online op het moment van aankoop via onze portal of app.

4 Herroepingsrecht

 1. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten op afstand heeft een consument de mogelijkheid om het abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Hierbij geldt de dag van het sluiten van de abonnement als 1e dag. 
 2. Er kan gebruik gemaakt worden van het ontbinden van een abonnement vanwege het herroepingsrecht door een e-mail te sturen naar info@oneinmotion.nl. Hierin staat een duidelijke vermelding van: 
 3. voornaam en achternaam klant
 4. het abonnement dat is afgesloten & welk dient te worden ontbonden
 5. dat er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht/het ontbinden van het abonnementen binnen 14 dagen.
 6. Elke andere vorm van opzegging vanwege het herroepingsrecht zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte ontbinding vanwege het herroepingsrecht wordt ten allen tijde een bevestiging gestuurd. De ontbinding is alleen na bevestiging voltooid en definitief. 
 7. Indien de klant al een bedrag betaald heeft, zal One in Motion Dance & Workout Studio dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 8. Bij ondertekening verklaart de klant of ouder/verzorger dat geen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht als de overeenkomst al is ingegaan. D.w.z. als al gebruik gemaakt is van het abonnement en de ingangsdatum is verstreken. Dit geldt ook indien het abonnement in gaat binnen 14 dagen na de dag van het sluiten van het abonnement; de herroepingstermijn stopt dan op het moment dat er gebruik is gemaakt van het abonnement. 

5. Aanbod, reserveren, afmelden & annulering

 1. Bij inschrijving dient de volgende informatie bekend te zijn m.b.t. het aanbod van One in Motion Dance & Workout Studio, zoals de globale inhoud van de lessen, de tijdsduur van een les, de lestijden en eventuele overige verplichtingen.
 2. One in Motion Dance & Workout Studio mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn, zonder dat hier vervanging en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.. 
 3. One in Motion Dance & Workout Studio behoudt zich het recht voor om het aanbod welke betrekking heeft op de overeenkomst tussentijds te wijzigen. 
 4. Indien het niet mogelijk is om lessen te laten plaatsvinden, behoudt One in Motion Dance & Workout Studio zich het recht voor om af te wijken van de planning zoals gecommuniceerd bij inschrijving van klant.
 5. One in Motion Dance & Workout Studio behoudt zich het recht voor om een aangepast lesrooster aan te bieden in de zomermaanden voor een maximum van 4 weken per jaar m.u.v. feestdagen, zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn.
 6. One in Motion Dance & Workout studio behoudt zich het recht voor om gedurende 2 weken per jaar de studio te sluiten, zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn. 
 7. One in Motion Dance & Workout Studio behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren als er minder dan vier aanwezige klanten zijn.
 8. In geval van een pandemie zal One in Motion er alles aan doen om volgens de gestelde richtlijnen les te mogen blijven geven. Het volgen van de lessen is op eigen risico.
 9. One in Motion Dance & Workout Studio werkt met een portal en app waarde klanten zich kunnen aanmelden. Het aantal deelnemers is beperkt. Indien een les vol zit kan een deelnemer zich op de wachtlijst laten plaatsen en zal hij/zij automatisch toegevoegd worden aan de deelnemers.
 10. Deelnemers kunnen zich tot een uur voor aanvang van de les kosteloos afmelden en zullen afgeboekte credits terug ontvangen (niet van toepassing bij All-in Motion abonnement). Indien men zich binnen een uur voor aanvang van de les alsnog wilt afmelden of helemaal niet afmeld word toch een credit in rekening gebracht.
 11. In het geval een groepsles structureel vol is en er een grote vraag naar de betreffende groepsles is, behoudt One in Motion Dance & Workout Studio zich het recht voor om de mogelijkheid tot kosteloos afmelden te beperken door een tijdsduur aan de afmeldingsvoorwaarden te verbinden.
 12. One in Motion Dance & Workout Studio behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van ziekte of plotselinge verhindering van de docent of locatie. In dit geval zal als eerste gezocht worden naar vervanging van de instructor of les, of zal worden geprobeerd om de les te verzetten.
 13. Bij annulering van de les ontvangt de Klant (mits bereikbaar & mits toestemming gegeven) bericht over uitgevallen lessen per e-mail en portal en wel op het e-mail adres dat bij de inschrijving is opgegeven en zal er geen credit afgeschreven worden bij de klant. 

6. Overmacht

 1. One in Motion Dance & Workout Studio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop One in Motion Dance & Workout Studio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor One in Motion Dance & Workout Studio niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. One in Motion Dance & Workout Studio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat One in Motion Dance & Workout Studio zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. One in Motion Dance & Workout Studio kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of op een aangepaste wijze aanbieden. One in Motion Dance & Workout Studio behoudt zich het recht voor om lessen als volgt aan te bieden in alternatieve vorm:
  1. wijzigen van de locatie (buiten of binnen)
  2. videolessen middels een livestream of youtube
 4. Indien het niet mogelijk is om de verplichtingen uit de overeenkomst op een aangepaste manier aan te bieden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien One in Motion Dance & Workout Studio ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is One in Motion Dance & Workout Studio gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid

 1. Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van One in Motion Dance & Workout Studio, geschiedt geheel voor risico van de Klant.
 2. De directie (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van One in Motion Dance & Workout Studio of als gevolg van het verblijf in één van de leslocaties of op het terrein van One in Motion Dance & Workout Studio.
 3. De directie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
 4. De directie is niet verantwoordelijk voor gebruik van gegevens door ouders/klanten en overige personen die zijn verkregen tijdens lessen en/of activiteiten met vrije toegang tot onze locaties & tijdens onze activiteiten.
 5. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de directie hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan One in Motion Dance & Workout Studio te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.
 6. Het volgen van lessen tijdens een pandemie is op eigen risico. One in Motion zal volgens de geldende richtlijnen les geven.

8. Gegevens

 1. One in Motion Dance & Workout Studio verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van One in Motion Dance & Workout Studio via e-mail. Hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in onze privacyverklaring (klik hier).
 2. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan One in Motion Dance & Workout Studio de betreffende dienst niet aanbieden. 
 3. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU. One in Motion Dance & Workout Studio behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer One in Motion Dance & Workout Studio dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van One in Motion Dance & Workout Studio te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

9. Overig

 1. Bezoekers (klanten, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in leslocaties te houden aan de huisregels van One in Motion Dance & Workout Studio evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 2. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les.
 3. Het is niet toegestaan dat de lessen worden bijgewoond door anderen dan de klanten zelf. De directie heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de studiol te weigeren.
 4. Bij bevestiging van de online inschrijving verklaart de klant de door One in Motion Dance & Workout Studio opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de huisregels de toegang tot leslocaties van One in Motion Dance & Workout Studio geweigerd zal worden.
 5. De Klant verklaart bij bevestiging van uw online inschrijving volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die One in Motion Dance & Workout Studio biedt tenzij de Klant vooraf anders heeft gemeld bij One in Motion Dance & Workout Studio. Alleen met akkoord van One in Motion Dance & Workout Studio kan een Klant zonder volledige gezondheidsverklaring deelnemen aan dans en workout lessen.  
 6. Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is de Klant zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de Klant.
 7. One in Motion Dance & Workout Studio behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen eenzijdig te wijzigen, mits deze wijzigingen redelijk zijn. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De Klant zal te allen tijde geïnformeerd worden over grote inhoudelijke wijzigingen. 
 8. One in Motion Dance & Workout Studio behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De Klant wordt hiervan minimaal 30 dagen voordat de prijswijziging ingaat, per e-mail in kennis gesteld. De Klant heeft bij verhoging van het lidmaatschap (behalve overheidsmaatregelen) het recht om het lidmaatschap per direct te beëindigen binnen 30 dagen na aankondiging.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 01-01-2021. Bij inschrijving gaat de Klant en abonnementsgeld plichtige akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van One in Motion Dance & Workout Studio.